อบรบเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากปลา” กิจกรรมที่ 2.การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าวจากปลา

10 สิงหาคม 2565

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมลพรรณ แก้วประจุ ผู้ปฏิบัติการแทนคณบดีด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ กล่าวต้อนรับและชี้แจงวัตถุประสงค์แก่ผู้เข้าร่วมอบรบเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากปลา” กิจกรรมที่ 2) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าวจากปลา ในวันอังคารที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งมี อาจารย์ ดร.ชลาลัย ใจแสน และนักวิทยาศาสตร์เป็นวิทยากรในการอบรมดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นโครงการที่ทำให้คนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและพื้นที่ใกล้เคียง ได้รับองค์ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากปลา เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดอาชีพก่อให้เกิดรายได้ลดรายจ่าย และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน รวมถึงเพิ่มความสัมพันธ์กับคนในชุมชน ซึ่งจะก่อให้เกิดเครือข่ายบริการวิชาการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ผู้ประกอบการท้องถิ่น และ/หรือหน่วยงานภายนอก
แกลลอรี่