การตรวจสอบและประเมินระบบคุณภาพตามแนวทาง ISO 9001 ของสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร

28 ธันวาคม 2563

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการตรวจสอบและประเมินระบบคุณภาพตามแนวทาง ISO 9001 ของสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้แก่ 1) งานบริหารทั่วไป 2) งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 3) งานการเงิน การคลังและพัสดุ 4) งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา และ 5) งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ โดยคณะกรรมการประเมินภายในคณะอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานของแต่ละงานให้มีประสิทธิผล สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ สำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร
แกลลอรี่