ปฐมนิเทศโครงการปริญญาโท M.B.A. Marketing รุ่นที่14

14 สิงหาคม 2562

คณะบริหารธุรกิจ

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดจัดปฐมนิเทศ โครงการปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด (M.B.A. Marketing) รุ่นที่ 14 เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบแนวทางเกี่ยวกับการเรียนการสอน หลักสูตรฯ ของคณะบริหารธุรกิจ ทราบแนวทางการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา นักศึกษาได้พบปะผู้บริหาร คณาจารย์ อาจารย์ที่ปรึกษา ของคณะฯ พร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา กล่าวต้อนรับและเปิดการปฐมนิเทศโดยรองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดี ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรม แคลทารี่ ฮิลล์ เชียงใหม่ และคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
แกลลอรี่