รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการบรรจุ

6 กุมภาพันธ์ 2566

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการบรรจุ
- แบบที่ 1 Thesis only
- แบบที่ 2 Coursework + Thesis
สำหรับผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาระดับระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ, เทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์, เทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร, วิศวกรรมวัสดุ, วิศวกรรมเคมี, เทคโนโลยีการพิมพ์, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ หรือเทียบเท่า หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

การรับสมัคร
รอบที่ 2 วันที่ 16 มกราคม 2566 – 25 เมษายน 2566
สมัครเข้าศึกษาได้ที่: https://www.grad.cmu.ac.th/grad_wp2/
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของหลักสูตรได้ที่ https://cmu.to/Ai7BT

ติดต่อ
facebook: Packaging CMU

รศ.ดร. สุทธิรา สุทธสุภา
Email: sutthira.s@cmu.ac.th

นางสุดาลักษณ์ พุทธวงศ์
Email: sudaluk@gmail.com
โทรศัพท์: 053-948277 โทรสาร: 053-948277


#agrocmu #คณะอุตสาหกรรมเกษตร

แกลลอรี่