คณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.สุธี วังเตือย พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากร ได้พบปะนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

29 พฤศจิกายน 2565

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล โดยคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.สุธี วังเตือย พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากร ได้พบปะนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 27 คน ซึ่งเป็นนักศึกษาที่เรียนกระบวนวิชาแบบโมดูล และนักศึกษาฝึกงานสหกิจศึกษา ณ จังหวัดสมุทรสาคร วิทยาลัยฯ จึงได้จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศให้แก่นักศึกษา โดยได้ดำเนินการให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิทยาลัยฯ และรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบโมดูล การใช้ชีวิตภายในวิทยาลัยฯ และจังหวัดสมุทรสาคร รวมถึงช่องทางการติดต่อประสานงาน พร้อมกับแนะนำคณาจารย์ และบุคลากรของวิทยาลัยฯ
แกลลอรี่