สาขาวิชาสังคมศึกษา เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเครือข่ายสาขาวิชาสังคมศึกษาแห่งประเทศไทย (ทปส.) ครั้งที่ 2

6 มีนาคม 2562

คณะศึกษาศาสตร์

เมื่อวันที่ 1-2 มีนาคม 2562 สาขาสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเกียรติจากที่ประชุมเครือข่ายสาขาวิชาสังคมศึกษาแห่งประเทศไทย (ทปส.) ให้เป็นเจ้าภาพสถานที่จัดประชุม ทปส. ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุม 30 ปี อาคาร 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทั้งนี้ ที่ประชุมเครือข่ายสาขาวิชาสังคมศึกษาแห่งประเทศไทย (ทปส.) จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการในสาขาวิชาสังคมศึกษา ให้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ พัฒนาเครือข่ายทางสังคมศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาทางสังคมศึกษาของประเทศไทยให้ทันสมัยและรุดหน้า เท่าทันโลกในยุคโลกาภิวัตน์ รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมศักยภาพสาขาวิชาสังคมศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย ซึ่งเกิดขึ้นจากความร่วมมือกันระหว่างสถาบันการผลิตครูสังคมศึกษาทั่วประเทศ นำโดย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) ซึ่งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.กิตติคุณ รุ่งเรือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา องครักษ์ และประธาน ทปส.วาระที่ 1 (พ.ศ.2562-2563) ร่วมกับ ศาสตราจารย์ ดร.สิริวรรณ ศรีพหล ผู้ทรงคุณวุฒิทางสังคมศึกษา ประจำบัณฑิตวิทยาลัย มศว. เป็นผู้ริเริ่มจัดตั้งที่ประชุมเครือข่ายดังกล่าว โดยมีการประชุมครั้งแรกเมื่อวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

สำหรับการประชุมครั้งที่ 2 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นี้ มีคณาจารย์จากสาขาวิชาสังคมศึกษาเข้าร่วมการประชุมจำนวน 66 คน จาก 36 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ โดยกิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 วัน ดังนี้

วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 กิจกรรมงานเลี้ยงต้อนรับสมาชิก ทปส. จัดแบบอาหารและวัฒนธรรมแบบล้านนา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ มั่งคั่ง หัวหน้าภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้ กล่าวต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.สิริวรรณ ศรีพหล กล่าวให้โอวาท และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.กิตติคุณ รุ่งเรือง กล่าวเปิดงาน ณ ลานสนามหญ้า อาคาร 3

วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562 พิธีเปิดการประชุมที่ประชุมเครือข่ายสาขาวิชาสังคมศึกษาแห่งประเทศไทย (ทปส.) ครั้งที่ 2 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชษฐภูมิ วรรณไพศาล หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศึกษา กล่าวรายงาน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ หาญวงศ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและส่งเสริมความเป็นล้านนา กล่าวเปิดการประชุม ทั้งนี้ในภาคเช้า ทปส.ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.อรรถจักร สัตยานุรักษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บรรยายพิเศษเรื่อง “การสร้างเครือข่ายทางสังคมสู่พื้นที่เรียนรู้สาธารณะที่มีชีวิต” ต่อด้วยกิจกรรมทัศนศึกษารอบรั้ว มช. ร่วมบันทึกภาพหมู่ ณ ศาลาธรรม ในส่วนของภาคบ่ายเป็นการประชุม ทปส.ครั้งที่ 2 ตามวาระการประชุม ดำเนินการประชุมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.กิตติคุณ รุ่งเรือง ประธาน ทปส. และคณะกรรมการหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (กศ.บ.) ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สำหรับเจ้าภาพจัดการประชุม ทปส.ครั้งต่อไป (ครั้งที่ 3) หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับสาขาวิชาสังคมศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง ณ เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562 
แกลลอรี่