ประกาศวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน

31 สิงหาคม 2564

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

ประกาศวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ
ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน
-------------------------
ตามประกาศวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร ลงวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ ในตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ E500019 อัตราเงินเดือน 20,250.- บาท จำนวน 1 อัตรา สังกัดวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ในตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกแล้ว ผลปรากฏดังนี้
นายณัฐพงศ์ คำกลม (ผ่านการคัดเลือก)
ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ณ วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. หากพ้นกำหนดนี้แล้วไม่มารายงานตัว จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าปฏิบัติงาน นับแต่วันที่ผู้มีอำนาจลงนามในประกาศนี้
แกลลอรี่