คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดโครงการการเสริมพลัง Empowerment ศักยภาพครูสู่ศาสตร์การสอนแนวใหม่ผ่านการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อการพัฒนาการศึกษาไทยในยุค Thailand 4.0 ครั้งที่ 2

25 พฤศจิกายน 2562

คณะศึกษาศาสตร์

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการการเสริมพลัง Empowerment ศักยภาพครูสู่ศาสตร์การสอนแนวใหม่ผ่านการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อการพัฒนาการศึกษาไทยในยุค Thailand 4.0 ครั้งที่ 2 เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้พัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ อีกทั้งสร้างเครือข่ายระหว่างคณะและผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ในการร่วมมือกันพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้และศาสตร์การสอนแนวใหม่ โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมโครงการ 26 คน ณ ห้อง 3315 อาคาร 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย พิธีเปิด และบรรยายพิเศษ หัวข้อ "การเสริมพลังศักยภาพครูสู่ศาสตร์การสอนแนวใหม่ ผ่านผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อการพัฒนาการศึกษาไทยในยุค Thailand 4.0" โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และ การอภิปราย "เทคนิควิธีการเสริมพลังศักยภาพครูสู่ศาสตร์การสอนแนวใหม่ ผ่านผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อการพัฒนาการศึกษาไทยในยุค Thailand 4.0" โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข อาจารย์ ดร.ทิพย์รัตน์ นพฤทธิ์ และ อาจารย์ ดร.สุระศักดิ์ เมาเทือก
 
แกลลอรี่