นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ เข้าร่วมปฏิบัติงานการทำงานวิจัยโครงงานวิทยาศาสตร์ ณ ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

18 พฤษภาคม 2565

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ เข้าร่วมปฏิบัติงานการทำงานวิจัยโครงงานวิทยาศาสตร์ ณ ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในระหว่างเดือนมีนาคม – กันยายน 2565 โดยมีคณาจารย์และนักวิทยาศาสตร์ของวิทยาลัยฯ ร่วมเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำสำหรับการทดลอง การทำวิจัย และการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ในการทาวิจัยที่ทันสมัยและเก็บข้อมูลได้ตามกระบวนการศึกษาค้นคว้าวิจัยที่มีประสิทธิภาพ
แกลลอรี่