ศิษย์เก่าสื่อสารมวลชนได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น สาขาบริหารราชการ ประจำปี 2564

15 ธันวาคม 2564

คณะการสื่อสารมวลชน

คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับคุณธัชพล อภิรติมัย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ศิษย์เก่าสื่อสารมวลชน รหัสนักศึกษา 2601066 ในโอกาสได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น สาขาบริหารราชการ ประจำปี 2564 ตามประกาศสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 8/2564 เพื่อประกาศเกียรติคุณนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้สร้างผลงานอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อีกทั้งยังเป็นแนวทางให้นักศึกษาปัจจุบัน ตลอดจนนักศึกษาเก่า ได้ยึดถือเป็นแบบอย่างต่อไป

ดูประกาศผลการพิจารณาฯ http://cmualumni.or.th/activity_details.php?id=377สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน
แกลลอรี่