คณะสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Kaizen : Concept & Implementation

5 เมษายน 2565

คณะสังคมศาสตร์

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Kaizen : Concept & Implementation" โดยมี อาจารย์ ดร.ชวิศ ศรีมณี รองคณบดีฝ่ายบริหารกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการการจัดบรรยายพิเศษ ซึ่งเป็นแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจําปีงบประมาณ 2565 ของคณะสังคมศาสตร์ โดยคณะฯ มีเป้าประสงค์ในการนําแนวคิด “Kaizen” มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกคนและทุกระดับ
การจัดบรรยายพิเศษในครั้งนี้ คณะฯ ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เขมกร ไชยประสิทธิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับบุคลากรของคณะฯ ซึ่งนอกจากการรับฟังการบรรยายแล้ว ยังได้มีการฝึกปฏิบัติการเขียนข้อเสนอแนะการปรับปรุงงาน (Kaizen Suggestion) และนำเสนอให้วิทยากรเพื่อให้ข้อแนะนำในการปรับปรุงข้อเสนอแนะให้สมบูรณ์ต่อไป