ประชาสัมพันธ์หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ณ Chiang Mai International School (CMIS)

2 พฤศจิกายน 2566

คณะพยาบาลศาสตร์


รองศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ รองคณบดีด้านพัฒนาการศึกษาปริญญาตรี พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข รองคณบดีด้านขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล ผู้ช่วยคณบดีด้านพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้การศึกษาปริญญาตรี และเชื่อมโยงการศึกษาสู่สากล บุคลากรหน่วยปริญญาตรี และนักศึกษาระดับปริญญาตรี (หลักสูตรนานาชาติ) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมแนะแนวและประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ณ Chiang Mai International School (CMIS) ซอยเชตุพล ตำบลช้างม่อย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2566
.
CMIS โรงเรียนนานาชาติที่ใช้หลักสูตรการเรียนการสอนระบบอเมริกันได้รับการรับรองจาก Western Association of Schools and Colleges (WASC) ซึ่งเป็นสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาจากประเทศสหรัฐอเมริกา มีทั้งหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรวิชาเรียนระดับสูง หรือ Advanced Placement (AP) ซึ่งนักเรียนที่จบหลักสูตร AP สามารถยกเว้นการเรียนในบางวิชาเมื่อเข้าเรียนระดับมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกาได้อีกด้วย

แกลลอรี่