ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ ปรับเวลาให้บริการ

2 พฤษภาคม 2562

สำนักหอสมุด

ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ ปรับเวลาให้บริการ ในวันจันทร์ - ศุกร์ จากเดิมเวลา 8.30 - 20.00 น. เป็นเวลา 8.30 - 20.30 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป 

แกลลอรี่