คณะศึกษาศาสตร์ มช. ผู้แทนเครือข่ายภาคเหนือตอนบน นำเสนอโครงการ U-School Mentoring 2562

25 พฤศจิกายน 2562

คณะศึกษาศาสตร์

ในฐานะที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นสถาบันอุดมศึกษาแม่ข่าย เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง (U-School Mentoring) ซึ่งมีสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 13 สถาบัน ได้ดำเนินการนำองค์ความรู้ที่มี ลงพื้นที่พัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียนต่างๆ จำนวน 220 โรงเรียนในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แล้วนั้น

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดร.สุระศักดิ์ เมาเทือก หัวหน้าหน่วยบริการวิชาการ และ เจ้าหน้าที่หน่วยบริการวิชาการ พร้อมด้วยผู้บริหารและครูจากโรงเรียนบ้านพันตน เข้าร่วมจัดนิทรรศการเพื่อนำเสนอผลการดำเนินการโครงการฯ ใน “การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปี พ.ศ. 2562 สร้างครู สร้างสื่อ สร้างชุมชน เพื่อสร้างคนสู่ศตวรรษที่ 21” ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

นอกจากนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ยังได้ร่วมเวทีอภิปรายผลการดำเนินงานในรูปแบบ "Show Share Shift" ในหัวข้อ "สร้างครู (สร้างแรงบันดาลใจ)" อีกด้วย
 
แกลลอรี่