จกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการในการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าเพื่อการสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบของวิทยาลัยฯ

19 สิงหาคม 2565

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการในการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าเพื่อการสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบของวิทยาลัยฯ ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรวิทยาศาสตร์ด้านความรู้และทักษะทางวิชาการ (reskill/upskill) เพื่อเตรียมพร้อมในการถ่ายทอดองค์ความรู้และให้บริการแก่ชุมชน ผ่านกิจกรรม In-house training for trainer โดยบุคลากรของวิทยาลัย ฯ ช่วยกันระดมความคิดในการสร้างผลิตภัณฑ์ โดยใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ในวันที่ 19 สิงหาคม 2565
แกลลอรี่