งานแสดงกตเวทิตาจิต ประจำปี 2566 "เกษียณเกษมสุขสันต์ บ้านสีแสดผูกพัน รักมั่นมิคลาย"

4 กันยายน 2566

คณะพยาบาลศาสตร์


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน และผู้เข้าร่วมโครงการเกษียณสุขใจ ประจำปี 2566 "เกษียณเกษมสุขสันต์ บ้านสีแสดผูกพัน รักมั่นมิคลาย" วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 16.00 - 21.00 น. ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ และ รับชมงานย้อนหลังทาง NURSE CMU YouTube channel คลิก  https://cmu.to/2jjRI
.
กำหนดการ ดังนี้
.
เวลา 16.00 น. ลงทะเบียนร่วมงาน
- พิธีกรกล่าวต้อนรับและแจ้งวัตถุประสงค์ของการจัดงาน
- วีดิทัศน์แนะนำผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน และผู้เข้าร่วมโครงการเกษียณสุขใจ ประจำปี 2566
- ผู้แทนอาจารย์อาวุโสกล่าวอวยพรและแสดงความยินดี
- การแสดงโชว์สุดพิเศษจากนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของคณะฯ
- กล่าวกลอนเชิญผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน และผู้เข้าร่วมโครงการเกษียณสุขใจ ประจำปี 2566 ขึ้นบนเวที
- คณบดีมอบของที่ระลึกและกล่าวแสดงกตเวทิตาจิต
- ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน และผู้เข้าร่วมโครงการเกษียณสุขใจ กล่าวแสดงความรู้สึก
เวลา 21.00 น. เสร็จพิธี
.
รายนามผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน และผู้เข้าร่วมโครงการเกษียณสุขใจ ประจำปี 2566 จำนวน 11 ท่าน ได้แก่
.
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์ กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุลี สำราญญาติ กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์ กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล
4 คุณจิตราภรณ์ ใจปวน หน่วยสาธิตการสร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็ก
5 คุณธันวรัตน์ สร้อยนาค หน่วยสาธิตการสร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็ก
6 คุณเสาวณีย์ ชาติรักษา หน่วยสาธิตการสร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็ก
7 คุณดรุณี กุณฑลบุตร หน่วยการเรียนรู้ทางการพยาบาล
8 คุณประพัฒน์ จันต๊ะวงค์ หน่วยยานพาหนะ
9 คุณอัมพร เลิศคาลี หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
10 คุณนพวรรณ รัตนดำรงอักษร หน่วยการเรียนรู้ทางการพยาบาล (โครงการเกษียณสุขใจ)
11 คุณประกายมาศ เจริญอนุสรณ์ หน่วยประสานงานกลุ่มการพยาบาลและผลิตเอกสาร (โครงการเกษียณสุขใจ)

แกลลอรี่