คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มช. ได้รับการจัดอันดับอยู่ในกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำระดับโลก “World’s Top 2% Scientists” ประจำปี 2022

18 ตุลาคม 2565

คณะวิทยาศาสตร์

        คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการจัดอันดับอยู่ในกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำระดับโลก “World’s Top 2% Scientist” โดยผลการจัดอันดับนี้มาจากการศึกษาเรื่อง Updated science-wide author databases of standardized citation indicators ในวารสารวิชาการนานาชาติ PLOS BIOLOGY นำโดยนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแสตนฟอร์ด เมื่อปี พ.ศ.2563 โดยมีการคำนวณและปรับปรุงเป็นข้อมูลล่าสุด (ข้อมูลวันที่ 1 กันยายน 2565) เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2565

การจัดอันดับดังกล่าว ได้ใช้ข้อมูลการถูกอ้างอิง (citation) ของบทความวิชาการในฐานข้อมูล SCOPUS ของนักวิจัย โดยแบ่งการจัดอันดับออกเป็น 2 ส่วน คือ ข้อมูลการอ้างอิงสะสมของนักวิจัยจนถึงวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2565 (career-long citation impact) และข้อมูลการอ้างอิงหนึ่งปีปฏิทิน ปี พ.ศ. 2564 ในครั้งนี้ มีคณาจารย์ จำนวน 7 ท่าน ที่อยู่ในกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำระดับโลก ประเภท CAREER และ จำนวน 11 ท่าน ที่อยู่ในกลุ่ม “World’s Top 2% Scientists” ประจำปี 2021 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว จำนวน 2 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

กลุ่มนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำระดับโลก “World’s Top 2% Scientists” ประเภท CAREER รายงานผลปี 2022 จำนวน 7 ท่าน
ศ.ดร.อานนท์ ชัยพานิช สาขา Applied Physics
ศ.ดร.สุพล อนันตา สาขา Materials
ศ.เกียรติคุณ ดร.เกตุ กรุดพันธ์ สาขา Analytical Chemistry
รศ.ธิติพันธุ์ ทองเต็ม สาขา Materials
รศ.ดร.สุคนธ์ พานิชพันธ์ สาขา Materials
ศ.เกียรติคุณ ดร.สมชาย ทองเต็ม สาขา Materials
ศ.เกียรติคุณ ดร.ทวี ตันฆศิริ สาขา Materials

กลุ่มนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำระดับโลก “World’s Top 2% Scientists” โดยข้อมูลปี 2021 จำนวน 11 ท่าน
รศ.ดร.อานนท์ ชัยพานิช สาขา Applied Physics
รศ.ดร.นัดดา เวชชากุล สาขา Materials
รศ.ธิติพันธุ์ ทองเต็ม สาขา Materials
ศ.เกียรติคุณ ดร.สมชาย ทองเต็ม สาขา Materials
รศ.ดร.สุคนธ์ พานิชพันธ์ สาขา Materials
ศ.เกียรติคุณ ดร.สายสมร ลำยอง สาขา Mycology & Parasitology
ศ.ดร.สุเทพ สวนใต้ สาขา General Mathematics
รศ.ดร. บัญชา ปัญญานาค สาขา General Mathematics
รศ.ดร.ภาณุวรรณ จันทวรรณกูร สาขา Entomology
รศ.ดร.กรธัช อุ่นนันกาศ สาขา Applied Physics, Analytical Chemistry
Assoc. Prof. Dr. Stephen D. Elliott สาขา Forestry


ที่มา

Ioannidis JPA, Boyack KW, Baas J (2020) Updated science-wide author databases of standardized citation indicators. PLoS Biol 18(10): e3000918.
https://journals.plos.org/plosbiology/article?id=10.1371/journal.pbio.3000918

ข้อมูลปรับปรุงล่าสุดประจำปี 2022
https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw/

แกลลอรี่