คณบดีเข้ารับรางวัล “บุคคลตัวอย่างแห่งปี” พุทธศักราช 2563 : Person of the year 2020

20 มกราคม 2563

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับการประกาศเกียรติคุณ โดยคณะกรรมการและคณะทำงาน รางวัล บุคคลตัวอย่างแห่งปี ประจำปี 2563 ได้ร่วมกันพิจารณาประวัติอันทรงคุณค่าและผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน ทั้งยังเป็นผู้ที่มีความสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติจริง มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารงานกิจการต่าง ๆ ให้สำเร็จ โดยอาศัยความรู้ความสามารถของตนเองและความร่วมมือของผู้อื่น ประพฤติตนอยู่ในกรอบของคุณงามความดี มีคุณธรรมจริยธรรม รวมถึงมีการตอบแทนคุณแผ่นดินในรูปแบบต่าง ๆ สมควรแก่การยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมและสาธารณชน เพื่อให้เข้ารับรางวัล “บุคคลตัวอย่างแห่งปี” พุทธศักราช 2563 : Person of the year 2020 สาขาบริหารและพัฒนาองค์กร ณ ห้องชัยพฤกษ์ 2 หอประชุมกองทัพอากาศ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร 
แกลลอรี่