ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เลขที่ E140076

18 พฤศจิกายน 2563

คณะพยาบาลศาสตร์

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน เลขที่ E140076 
แกลลอรี่