การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายเชิงประเด็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (C-อพ.สธ.) ประจำปี 2564

11 พฤษภาคม 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


               รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายเชิงประเด็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (C-อพ.สธ.) ประจำปี 2564 ตามแผนแม่บท อพ.สธ.ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) ซึ่งมีพันธกิจเกี่ยวกับ
                             1.อนุรักษ์ทรัพยากรของประเทศได้แก่ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรกายภาพทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
                             2.นำพืชที่ได้สารวจขึ้นทะเบียนรหัสต้นของพืชที่มีอยู่เดิมและหายากใกล้สูญพันธุ์ เพื่อไปปลูกรักษาพันธุกรรมไว้ในพื้นที่ที่ ปลอดภัยในหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ และธนาคารพืชพรรณ อพ.สธ. สวนจิตรลดา
                             3.นำความรู้จากการศึกษาวิจัยพืชพรรณและความหลากหลายทางชีวภาพการศึกษาทรัพยากรกายภาพ การสำรวจและบันทึกวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของประเทศไทย เพื่อสร้างฐานองค์ความรู้ทางวิทยาการ ที่จะนาไปสู่การอนุรักษ์และ พัฒนาอย่างยั่งยืน สู่เศรษฐกิจพอเพียง
                             4.จัดทำศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืชรวมทั้งทรัพยากรอื่นๆ ได้แก่ ทรัพยากรกายภาพทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญาโดยเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เข้าร่วมสนองพระราชดาริ เช่น ศูนย์ข้อมูลพรรณพฤกษชาติหอพรรณไม้ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กับศูนย์ข้อมูลทรัพยากร สวนจิตรลดา และข้อมูลเกี่ยวกับพันธุกรรมพืชของหน่วยงานต่าง ๆ สื่อถึงกันในระบบเดียวกัน
                             5.สร้างเด็กและเยาวชนให้มีจิตสานึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและทรัพยากรธรรมชาติรักษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
                             6.เสริมสร้างสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายระดับต่าง ๆ ในการดำเนินงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากร

                ณ ห้องประชุมทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว วันพุธที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ http://www.rspg.or.th/index_sub.html
 

แกลลอรี่