มช. ร่วมสืบสานพิพิธภัณฑ์ล้านนา คว้า 2 รางวัล Museum Thailand Awards 2020

20 ตุลาคม 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ ณ ดินแดนล้านนา อันเป็นแหล่งสะสมวัฒนธรรมอันล้ำค่ามานานนับ 700 ปี การตระหนักถึงความสำคัญของการทำนุบำรุงและอนุรักษ์ เพื่อให้คงไว้แก่การสืบทอดและศึกษาต่ออนุชนรุ่นหลังคือ สิ่งที่มหาวิทยาลัยดำเนินการมาโดยตลอด นำมาสู่รางวัลอันทรงคุณค่าจาก รางวัล Museum Thailand Awards 2020 ซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) ประเภทพิพิธภัณฑ์ด้านสังคม ศิลปะและวัฒนธรรมดีเด่น ด้านการอนุรักษ์และสืบสาน และประเภทรางวัลพิพิธภัณฑ์ขวัญใจมหาชน ประจำปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการสรรหาและมอบรางวัลให้แก่พิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้ในประเทศไทยที่ได้มาตรฐาน ทั้งด้านการบริหาร การบริการของงานพิพิธภัณฑ์ รวมทั้งยังสามารถสร้างประโยชน์ในการต่อยอดความคิดเพื่อนำไปพัฒนาเป็นองค์ความรู้อื่นๆ ต่อไปได้อีกในอนาคต และเหนือสิ่งอื่นใดคือทำให้พิพิธภัณฑ์เป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมสำหรับคนไทยและนักท่องเที่ยว พร้อมทั้งตั้งเป้าหมายในระยะยาวให้พิพิธภัณฑ์ของไทยสามารถแสดงศักยภาพได้ในเวทีระดับโลก 

     

 
พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ตั้งอยู่ภายในสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัล Museum Thailand Awards 2020 ประเภทพิพิธภัณฑ์ด้านสังคม ศิลปะและวัฒนธรรมดีเด่น ด้านการอนุรักษ์และสืบสาน ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่จัดแสดงและอนุรักษ์เรือนล้านนาในรูปแบบต่างๆ โดยเรือนที่นำมาจัดแสดงได้รับการบริจาคจากทายาทเจ้าของเรือนมอบให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และศึกษาภูมิปัญญาเชิงช่างในอดีต ทั้งนี้ เรือนแต่ละหลังที่ได้รับมาจะใช้วิธีการชะลอนำมาอนุรักษ์ซ่อมแซมและปลูกสร้างในพื้นที่ของพิพิธภัณฑ์ ในปัจจุบันมีเรือนโบราณล้านนาอยู่จำนวน 10 หลังและยุ้งข้าวอีก 4 หลัง แต่ละหลังมีที่มาและประวัติของตนเอง มีลักษณะเฉพาะและมีความต่างยุคสมัยในช่วงระยะเวลาที่ได้ปลูกสร้าง อีกทั้ง ทางสำนักฯ ยังมุ่งเน้นการดำเนินการบูรณาการกับเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมและชุมชนท้องถิ่น เพื่อรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้ วารสารสิ่งพิมพ์ และการเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ รวมถึงการจัดนิทรรศการ การจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นและอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านศิลปะและวัฒนธรรม (หัตถศิลป์ ศิลปกรรม ดนตรี อาหารการกิน การอยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่มและการแต่งกาย ฯลฯ)

     


นอกจาก พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา แล้ว ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์) ภายใต้การดูแลของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยังได้รับรางวัล Museum Thailand Awards 2020 ประเภทรางวัลพิพิธภัณฑ์ขวัญใจมหาชน 4 ปีต่อเนื่องอีกด้วย โดยอาคารคุ้มเจ้าบุรีรัตน์ หรือ คุ้มกลางเวียง เป็นอาคารเก่าอายุประมาณ 120 ปี เดิมเป็นของ เจ้าบุรีรัตน์ มหาอินทร์ หลานของเจ้าหลวงคำฝั้น (เจ้าหลวงเชียงใหม่ องค์ที่3) สันนิษฐานว่าน่าจะสร้างขึ้นระหว่างปี พ.ศ. 2432-2436 เป็นมรดกตกทอดสืบต่อกันมาจนถึงญาติคนปัจจุบันและได้มอบอาคารคุ้มเจ้าบุรีรัตน์ มหาอินทร์ ให้มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ใช้เป็นที่ทำการของศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา ความสวยงามของตัวอาคารเป็นตัวอย่างของงานสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างลักษณะพื้นถิ่นและอิทธิพลตะวันตกอย่างลงตัว ปัจจุบันตัวอาคารยังอยู่ในสภาพดี แสดงถึงวิทยาการการก่อสร้างที่แข็งแรงคงทนในอดีต และเป็นศูนย์กลางในการรวบรวม จัดเก็บ จัดแสดง และศึกษาค้นคว้าข้อมูลด้านประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมล้านนาอีกด้วย


รางวัล Museum Thailand Awards 2020 ทั้งสองรางวัล คือความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเป็นเครื่องการันตีถึงการให้ความสำคัญกับมรดกทางวัฒนธรรม และการอนุรักษ์วัฒนธรรมล้านนาให้เป็นที่ประจักษ์และไม่สูญหาย เพื่อให้เกิดความยั่งยืนสืบไป

#CMU #ChiangMaiUniversity #มช #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน

#CMUSDGs #CMUSDG11

#SDG11
แกลลอรี่