การประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ และปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี รหัส 66 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

9 มิถุนายน 2566

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ และปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี รหัส 66 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อเป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและคณะฯ อีกทั้งยังเป็นการได้พบปะพูดคุยกับผู้ปกครอง และนัดแนะนักศึกษาใหม่ เตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียน โดยคณะฯ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี คณบดี กล่าวต้อนรับผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาวลิต สัยเจริญ หัวหน้าสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ กล่าวแนะนำภาพรวมการเรียนการสอน และสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อาจารย์ภูมิ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ ผู้แทนรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และนายกสโมสรนักศึกษา กล่าวแนะนำกิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมเสริมหลักสูตร วินัยนักศึกษา และทุนการศึกษา

นอกจากนี้ ยังมีการประชุมย่อยในแต่ละหลักสูตร เพื่อแนะนำอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ และปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี รหัส 66 ได้แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ เวลา 09.00 – 12.00 น. สำหรับนักศึกษาหลักสูตรปกติ ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 3 และเวลา 13.00 - 16.00 น. สำหรับนักศึกษานานาชาติ ณ ห้องประชุมชั้น 2 และออนไลน์ทาง Zoom เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566

แกลลอรี่