รับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

23 กันยายน 2563

คณะสาธารณสุขศาสตร์

Call for application Master of Public Health (International program)
Faculty of Public Health, Chiang Mai University invites applications for a Master of Public Health (International program) focusing on Global Health and One Health.
The 2-year Master of Public Health (MPH) International Program provides students with a strong foundation in the fundamental principles of public health. The program offers students the opportunity to play the leadership role in public health policy and practice. This track is designed specifically for those who wish to work at the interface of policy making and management. Its flexible modular structure allows the program to meet a wide range of student needs and interests, and to tailor learning to particular areas of public health.
Instruction and requirements are listed on the iMPH program application form. Submit fully completed forms which can be found on the QR code or link; http://www.ph.cmu.ac.th/ 
แกลลอรี่