ศิษย์เก่าแมสคอม รหัส 24 ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการสื่อสารมวลชน) สสส.

18 สิงหาคม 2564

คณะการสื่อสารมวลชน

     คณะการสื่อสารมวลชน ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ ศิษย์เก่าสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รหัส 24 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ นิด้า ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการสื่อสารมวลชน) ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป


สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน
แกลลอรี่