ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2

27 เมษายน 2566

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

ขอให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในวันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2566 ผ่านทางออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ID: 533 088 1149 รายละเอียดตามประกาศแนบ
1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและอุตสาหกรรมชีวภาพ
2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและอุตสาหกรรมชีวภาพ