ร่วมลงนาม MOU ออนไลน์ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการจัดหลักสูตรระยะสั้น "short term immersion program"

22 พฤศจิกายน 2566

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย รศ.ดร.สุธี วังเตือย รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล และ ผู้แทนจาก PSG Group of Institutions, Coimbatore, Tamilnadu, India โดย Dr. Srividya V, Professor & Director In charge ร่วมลงนาม MOU ออนไลน์ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการจัดหลักสูตรระยะสั้น "short term immersion program" โดยนำนักศึกษาจากประเทศอินเดียมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมไทย ศึกษาดูงาน และเสริมสร้างทักษะด้านโลจิสติกส์และการค้าระหว่างประเทศ ณ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดชลบุรี และจังหวัดเชียงใหม่
แกลลอรี่