คณะผู้บริหารศึกษาดูงาน ณ Tzu-Chi Foundation, Tzu-Chi University และ National Taiwan University ไต้หวัน

18 เมษายน 2562

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของคณะฯ เดินทางไปเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการศึกษา การวิจัย กับ National Taiwan University, School of Nursing สถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นนำในเอเซียและของโลก ซึ่งได้รับการจัดอันดับใน QS ranking by subject อยู่ในลำดับที่ 29 (สาขาพยาบาลศาสตร์) ในโอกาสนี้คณบดีได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ National Taiwan University ประกอบด้วย ด้านการวิจัย การเรียนการสอน การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและคณะผู้บริหารของคณะฯ พร้อมทั้งได้ร่วมเจรจาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนางานวิจัยร่วมกับระหว่างสองสถาบันการศึกษาอีกด้วย

นอกจากนั้นได้เข้าเจรจาความร่วมมือ ศึกษาดูงาน รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ Tzu-Chi Foundation, Tzu-Chi University และ National Taiwan University ไต้หวัน สาธารณรัฐจีน ในระหว่างวันที่ 6 – 11 เมษายน 2562 วัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริหารจัดการ รวมทั้งได้ความรู้และแนวทางการจัดการเรียนที่มีการบูรณาการอย่างเป็นระบบครบวงจร ทั้งเรื่องมนุษยธรรม คุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ศึกษาการใช้พุทธศาสนาเป็นแนวทางการปฏิบัติ (Buddhism in Action) นอกจากนี้ศึกษาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยการคัดแยกขยะ (Neihu Tzu-Chi Recycling Center)

คณะพยาบาลศาสตร์ Tzu-Chi University และ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความร่วมมือทางวิชาการ มาตั้งแต่ปี 2548 โดยคณะผู้บริหาร และนักศึกษา จาก Tzu-Chi College of Technology, Haulien, Taiwan ได้เดินทางมาเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ และ ศึกษาดูงานรวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้าน Problem-Based Learning ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต่อมาทางคณะฯ ได้ส่งอาจารย์ไปเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้าน Long Term Care จำนวนหลายครั้ง ตลอดจนได้มีการจัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ระหว่างคณะฯ กับ Tzu-Chi University มาตลอด สำหรับคณะพยาบาลศาสตร์ National Taiwan University และ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีการดำเนินกิจกรรมทางวิชาการร่วมกันมาอย่างยาวนาน ได้แก่ การแลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญทางด้านวิจัย เป็นต้น คณะพยาบาลศาสตร์ National Taiwan University นับเป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลที่มีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
แกลลอรี่