ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งหัวหน้างานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

16 กุมภาพันธ์ 2566

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งหัวหน้างานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา