นายช่างช้างเหล็ก X ทีม New Entrepreneurs Boost Up จัดกิจกรรม Entaneer Synergy Workshop ผลักดันและเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่

22 กรกฎาคม 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะทำงานเพื่อผลักดันและเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (New Entrepreneurs Boost Up) ร่วมกับสมาคมนักศึกษาเก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม Entaneer Synergy Workshop มุ่งเน้นการสร้างแนวทางความร่วมมือระหว่างคณะฯ กับนักศึกษาเก่า เพื่อผลักดันผู้ประกอบการใหม่ของ นักศึกษา อาจารย์ และ บุคคลากรของคณะฯ ตลอดจนเครือข่าย ผ่านกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของผู้เคยเข้าร่วมเวที Start up ต่างๆ พร้อมแนะแนวทางการสนับสนุนของสมาคมนักศึกษาเก่า คณะวิศวฯ โดยวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บุญยกิจสมบัติ ผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช., ดร.มาลัย ชมภูภา เลขาธิการสมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. รวมถึงแลกเปลี่ยนมุมมองจากศิษย์เก่าจากภาคเอกชน และภาครัฐ เช่น คุณมนัสพงษ์ มั่งไคร้ ผู้จัดการสำนักงานภาคเหนือ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ องค์การมหาชน (NIA) วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 8.30 น. ณ ME Space อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ข้อมูลโดย : https://eng.cmu.ac.th/?p=28935