คณะผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เดินทางไปดูงานและกระชับความสัมพันธ์กับคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัย Tohoku และ Niigata ประเทศญี่ปุ่น

3 กุมภาพันธ์ 2566

คณะทันตแพทยศาสตร์

คณะผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เดินทางร่วมดูงานและกระชับความสัมพันธ์กับ Graduate School of Dentistry, Tohoku University และ Faculty of Dentistry, Niigata University, Japan

โดยการสนับสนุนจากทุนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้โครงการ One Faculty One MOU โดยผลการเจรจาในครั้งนี้ได้ก่อให้เกิดความร่วมมือทางด้านวิชาการที่เป็นรูปธรรมชัดเจนมากขึ้น อาทิ การเริ่มสร้างโครงการหลักสูตร Double Degree ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาโอษฐวิทยา สำหรับหลักสูตรนานาชาติ และ Sandwich Program ร่วมกัน

อีกทั้งยังถือเป็นการปูทางไปสู่การจัดสรรทุนการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นในระดับปริญญาเอก ให้กับอาจารย์ทันตแพทย์รุ่นใหม่ภายใต้ MEXT Scholarship

เมื่อวันที่ 30 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2566


 

แกลลอรี่