คณบดีวิศวฯ มช. แถลงนโยบายก้าวต่อไปของคณะฯ อาศัยการ “ร่วมด้วยช่วยกัน” ผ่านยุทธศาสตร์ ENGAGE ผลักดันความก้าวหน้า พร้อมนำพาความดีงามสู่สังคม

16 กรกฎาคม 2564

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยงานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา จัดแถลงนโยบายและแผนการบริหารงานฯ "ร่วมด้วยช่วยกัน กับนโยบายพัฒนาคณะวิศวฯ มช." ผ่านระบบ Zoom ส่งสัญญาณถ่ายทอดสดจากห้องประชุมใหญ่ อาคารเรียนรวม 3 ชั้น คณะวิศวฯ มช. ซึ่งคณบดี ฯ รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร เป็นผู้ถ่ายทอดนโยบายบริหาร และพัฒนาให้คณะฯ มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ภายใต้วิสัยทัศน์ Foster Engineering Excellence ยึดมั่นในความเป็นเลิศทางวิศวกรรม โดยยึดหลักยุทธศาสตร์ “ENGAGE” แนวทางการพัฒนา ของวาระการบริหารระหว่างปี พ.ศ. 2563 – 2567 คือ E - มุ่งผลิตบัณฑิตวิศวฯ ที่มีความรู้ พร้อมด้วยทักษะสมัยใหม่และเป็นพลเมืองโลกที่ดี N - ผนึกกำลังจากทุกส่วนเพื่อสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมอย่างยั่งยืน G - จัดการทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง AG - บริหารจัดการองค์กรแบบมีส่วนร่วมและทันสมัย E - พัฒนาคณะฯ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล อาศัยความร่วมด้วยช่วยกันของบุคลากรภายในทุกระดับ นอกจากนี้ ยังรับฟังความเห็นรวมถึงตอบ ข้อสงสัยต่าง ๆ ของผู้เข้าร่วมฯ อาทิ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์กว่า 200 คน เมื่อวันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 – 14.40 น.
ข้อมูลโดย : https://eng.cmu.ac.th/?p=26480
แกลลอรี่