พิธีเปิดโครงการอบรม เรื่อง Leadership and Pragrammed Management in Infection Prevention and Control

28 สิงหาคม 2566

คณะพยาบาลศาสตร์


ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการอบรม เรื่อง Leadership and Pragrammed Management in Infection Prevention and Control พิธีเปิดได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธาน รองศาสตราจารย์ ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร ประธานโครงการฯ กล่าวรายงาน และ รองศาสตราจารย์ฉวีวรรณ ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์บริการพยาบาล กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการอบรม
.
การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 - 26 สิงหาคม 2566 ผ่านระบบ Zoom Meeting เป้าหมายเพื่อพัฒนาพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติในบทบาทพยาบาลควบคุมการติดเชื้อให้เป็นผู้นำการดำเนินงานโครงการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้เชี่ยวชาญ/พยาบาลที่มีประสบการณ์ด้านการควบคุมการติดเชื้อซึ่งจะเป็นการสร้างเสริมศักยภาพการปฏิบัติงานในฐานะผู้นำทางการพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลต่อไป

แกลลอรี่