แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโครงการ "The 2023 Sakura Science Program" ณ มหาวิทยาลัยนาโกยา ประเทศญี่ปุ่น

19 ธันวาคม 2566

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

เมื่อวันที่ 4 – 10 ธันวาคม 2566 วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล โดยรักษาการแทนคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.สุธี วังเตือย ในฐานะอาจารย์ผู้ดูแลนักศึกษา ได้นำนางสาวพิชชาภา พรหมสิทธิ์ รหัสนักศึกษา 642331001 และนายปฐวีย์ มะลิวัลย์ รหัสนักศึกษา 652332002 นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและอุตสาหกรรมชีวภาพ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโครงการ "The 2023 Sakura Science Program" ณ มหาวิทยาลัยนาโกยา ประเทศญี่ปุ่น โดยมีวัตุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รับความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การอาหารและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยจากผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยนาโกย่า รวมถึงเยี่ยมชมโรงงานคัดแยกผลไม้โดยใช้นวัตกรรมด้าน Artificial intelligence (AI), Near Infrared spectroscopy (NIR) และ Image Analysis นอกจากนี้มีการฝึกปฏิบัติการในห้องทดลอง (Lab training) เพื่อให้นักศึกษามีทักษะและเพิ่มพูนความรู้ให้มากขึ้น
แกลลอรี่