เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ FIAC 2021

17 มิถุนายน 2564

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 ผศ.ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร และ รศ.ดร.พิชญา พูลลาภ รองคณบดีฝ่ายวิจัย ได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ Food Innovation Asia Conference 2021 (FIAC 2021): Food Innovation and Sustainability through Bio-Circular-Green Economy ในรูปแบบ virtual conference ผ่านระบบ zoom meeting เพื่อรับฟังความก้าวหน้าด้านนวัตกรรมการวิจัยและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องด้านวิทยาศาสตร์การอาหารในระดับอาเซียนและระดับโลก
แกลลอรี่