เปิดโลกวิศวกรรม...บ้านช้างเหล็ก มช. ต้อนรับคณะนักเรียนค่าย Strong Summer Camp 2022

4 เมษายน 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดภาคเหนือ จากค่าย Strong Academy (Strong Summer Camp 2022) จำนวน 70 คน ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานเรื่องหลักสูตร การเรียนการสอน เพื่อประกอบ การตัดสินใจศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร เป็นประธานให้การต้อนรับพร้อมแนะนำเกี่ยวกับหลักสูตรระดับปริญญาตรี รวมถึงความสำคัญของวิศวกร พร้อมกันนี้ อาจารย์ ดร.กิตติยา ทุ่นศิริ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล แนะนำหลักสูตรเปิดใหม่ สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ ตลอดจนแสดงเทคโนโลยีเกี่ยวกับหุ่นยนต์ และปิดท้ายด้วย การแนะแนวทางการรับเข้าศึกษาต่อโดยนายสุทัศน์ ขันเลข หัวหน้างานบริการการศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 – 11.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.
แกลลอรี่