วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ได้จัดการประชุมสัมมนาเรื่อง "การจัดทำแผนยุทธศาสตร์วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)"

26 ตุลาคม 2565

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมจองคำ ชั้น 3 โรงแรมรติล้านนา ริเวอร์ไซด์ สปา รีสอร์ท เชียงใหม่ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ได้จัดการประชุมสัมมนาเรื่อง "การจัดทำแผนยุทธศาสตร์วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)" โดยมีบุคลากรเข้าร่วมการสัมมนาจำนวนทั้งหมด 57 คน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิรา อุ่นเจริญ คณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรของวิทยาลัยฯ ร่วมกันระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ระยะ 5 ปี โดยผู้บริหารได้ถ่ายทอดนโยบาย วิสัยทัศน์ สู่บุคลากรในวิทยาลัยฯ เพื่อให้เข้าใจทิศทาง เป้าหมายในการดำเนินงาน ยุทธศาสตร์ พันธกิจ แผนดำเนินงาน เป้าหมายของวิทยาลัยฯ ประจำปี ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระยะที่ 13 รวมทั้งให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และบริบทของการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดมุมมองที่หลากหลายและการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายจะต้องร่วมกันกำหนดแนวทางการพัฒนาและวางแผนยุทธศาสตร์ของ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลให้บรรลุตามเป้าหมายและวิสัยทัศน์ที่วางไว้
แกลลอรี่