คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ School of Veterinary Medicine, National Taiwan University ประเทศไต้หวัน

29 ตุลาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ School of Veterinary Medicine, National Taiwan University ประเทศไต้หวัน เพื่อส่งเสริมการดำเนินโครงการวิจัย สนับสนุนให้เกิดโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษาระหว่างกัน อันจะเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการร่วมกันได้อย่างยั่งยืน โดยมี รศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ เป็นพยาน และ Assoc. Prof. Dr. Pei Shiue Tsai, Director for International Affairs เป็นผู้แทนและพยานในการลงนาม เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่