โครงการพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในการทำงานของบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ มช.

4 มีนาคม 2567

คณะพยาบาลศาสตร์


คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในการทำงานของบุคลากร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล ผู้ช่วยคณบดีด้านพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้การศึกษาปริญญาตรีและเชื่อมโยงการศึกษาสู่สากล และในฐานะประธานคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ วิทยากรรับเชิญ ได้แก่ คุณสุภางค์ เมืองแก้ว พยาบาลชำนาญการ คลินิกโรคจากการทำงาน (คลินิกตรวจสุขภาพ 108) งานประกันสังคม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป้าหมายเพื่อให้บุคลากรของคณะฯ มีความรู้ ความเข้าใจ และได้ร่วมกันพัฒนารูปแบบารเฝ้าระวังสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในการทำงานอย่างเป็นระบบ ณ ห้องประชุมสมจิตต์ ภาติกร อาคาร 1 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

แกลลอรี่