คณะสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) “จิบกาแฟแชร์ไอเดีย #EP1 งานก๋านเงิน”

1 มีนาคม 2566

คณะสังคมศาสตร์

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.วาทินี ถาวรธรรม รองคณบดีฝ่ายบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิวา ผาดไธสง หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์ คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนของคณะฯ ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “จิบกาแฟแชร์ไอเดีย #EP1 งานก๋านเงิน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างพื้นที่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร ให้เกิดความสัมพันธ์ ความเข้าใจที่ดี ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการเงินที่ถูกต้อง โดยยึดหลักคุณธรรมและความโปร่งใส

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว ได้มีคุณเจติยา สกุลปั่น หัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ เป็น Key Person ในการร่วมแลกเปลี่ยนและให้ข้อมูลด้านกฎระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานด้านการเงินที่ถูกต้องให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
แกลลอรี่