คณะเจ้าหน้าที่จากทุนวิจัยจากสหราชอาณาจักร (Newton fund) เข้าตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติการวิจัยวัคซีน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

29 กรกฎาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ห้องปฏิบัติการวิจัยวัคซีน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย รศ.น.สพ.ดร.ณัฐวุฒิ สถิตเมธี และคณะนักวิจัย ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากทุนวิจัยจากสหราชอาณาจักร (Newton fund) นำโดยคุณพิจารณา สมัครการ และคณะ ที่ได้เข้าตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติการวิจัยวัคซีน และติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง Boardly protective vaccines for porcine reproductive and respiratory syndrome and swine influenza virus infections พร้อมทั้งสัมภาษณ์ผู้รับทุนสำหรับประกอบการจัดทำคลิปวิดีโอของทุนวิจัยจากสหราชอาณาจักร (Newton fund) เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565

โครงการวิจัยเรื่อง Boardly protective vaccines for porcine reproductive and respiratory syndrome and swine influenza virus infections ได้รับการสนับสนุนโดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และทุนวิจัยจากสหราชอาณาจักร (Newton fund) ภายใต้โครงการ Newton Fund UK-China-Philippines-Thailand Swine and Poultry Research Initiative งบประมาณปี 2561-2566 โดยมีหัวหน้าชุดโครงการ คือ ดร.นันท์ชญา วรรณเสน ทีมวิจัยไวรัสวิทยาและเซลล์เทคโนโลยี สวทช และ Dr.Elma Tchilian, Livestock Viral Fisease, The Pirbright Institute, UK โดยคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับผิดชอบในส่วนของโครงการทดสอบประสิทธิภาพของวัคซีนในระดับสัตว์ทดลองภายใต้ห้องเลี้ยงสัตว์ทดลองปลอดเชื้อระดับ 2
แกลลอรี่