คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Prof. Dr. Satoshi Ohkura จาก Laboratory of Animal Production Science, Graduate School of Bioagricultural Sciences, Nagoya University ประเทศญี่ปุ่น

29 ธันวาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Prof. Dr. Satoshi Ohkura จาก Laboratory of Animal Production Science, Graduate School of Bioagricultural Sciences, Nagoya University ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์(นานาชาติ) คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก่อนเข้าหารือแนวทางการจัดทำบันทึกความร่วมมือระหว่างสถาบันร่วมกัน เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่