มอบเงินให้แก่มูลนิธิต่อต้านโรคมะเร็งภาคเหนือ

26 มกราคม 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานมูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบเงินจำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ให้แก่มูลนิธิต่อต้านโรคมะเร็งภาคเหนือ เพื่อสร้างที่พักอาศัยแก่ผู้ป่วยมะเร็งที่ต้องรับการรักษา ภายใต้การดูแลของคณะแพทยศาสตร์ มช. กับมูลนิธิต่อต้านโรคมะเร็งภาคเหนือ โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เฉลียว ปิยะชน ประธานมูลนิธิต่อต้านโรคมะเร็งภาคเหนือ พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมรับมอบ ณ ห้องประชุม 801 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 26 มกราคม พ.ศ.2564

มูลนิธิต่อต้านโรคมะเร็งภาคเหนือ มีวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งเพื่อให้ความอนุเคราะห์ แก่ผู้ป่วยโรคมะเร็ง หรือผู้ป่วยที่ต้องรับการรักษาที่มีปัญหา โดยเฉพาะเรื่องที่พักอาศัย ส่งเสริมและสนับสนุนในการศึกษาเกี่ยวกับโรคมะเร็งแก่ประชาชน และสนับสนุนในการให้การศึกษาอบรมแก่บุคคลผู้สนใจ รวมทั้งซักซ้อมให้ประชาชนร่วมมือ ให้การสนับสนุนในด้านการบริการ ตรวจค้นหา และวินิจฉัยโรคมะเร็ง รวมทั้งช่วยเหลือเพื่อให้ได้รับการรักษาที่ถูกต้อง ร่วมมือกับสมาคม หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในด้านต่อต้าน และป้องกันมะเร็งทั้งในประเทศ และต่างประเทศ หรือในกิจการที่เป็นประโยชน์อื่นๆ ปัจจุบันบ้านนันทราษฏร์ ประกอบไปด้วย อาคารเกษม อุดมผล อาคารศรียุกต์ อุสสหตานนท์ อาคารธารานุสรณ์ ห้องอาบน้ำ และห้องน้ำ อาคารโรงอาหาร และอาคารเอนกประสงค์ อภิชาตรำลึก ซึ่งในขณะนี้จำนวนผู้ป่วยมีมากขึ้น ส่งผลให้จำนวนเตียงผู้ป่วยขาดแคลน

มูลนิธิต่อต้านโรคมะเร็งภาคเหนือ ขอเชิญชวนบริจาคทรัพย์สิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็ง ผู้ยากไร้ และเพื่อบำรุงกิจการของมูลนิธิ โดยติดต่อได้ที่ รศ.พญ.ยุพา สุมิตสวรรค์ เลขานุการมูลนิธิฯ โทร.089-5522441 หมายเลขบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาคณะแพทยศาสตร์ เชียงใหม่ ชื่อบัญชีมูลนิธิต่อต้านโรคมะเร็งภาคเหนือ เลขที่ 556-2-0-3312-2 เงินบริจาคสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้
แกลลอรี่