รับสมัครคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง อาจารย์ผู้ช่วย ภายใต้โครงการอาจารย์ช้างเผือก

1 ธันวาคม 2566

คณะพยาบาลศาสตร์


ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง อาจารย์ผู้ช่วย ภายใต้โครงการอาจารย์ช้างเผือก สังกัดสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งเลขที่ S4140062 และ S4140063 อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,750 บาท ตามรายละเอียดังนี้

ก. คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2553
2. ต้องไม่เป็นผู้ที่ลาออกจากราชการตามโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิต: เกษียณก่อนกำหนด
3. เป็นผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรีพยาบาลศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4. เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
5. เป็นผู้มีคุณสมบัติและมีคะแนนความสามารถทางภาษาอังกฤษ และผลคะแนนต้องมี
อายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ปิดรับสมัครเป็นวันสุดท้าย
- TOEFL (paper-based: PBT) ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน
- TOEFL (Institutional Testing Program: ITP) ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน
- TOEFL (computer-based: CBT) ไม่ต่ำกว่า 213 คะแนน
- TOEFL (internet-based: iBT) ไม่ต่ำกว่า 80 คะแนน
- IELTS คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 6.5 และคะแนนแต่ละทักษะไม่ต่ำกว่า 6.0

ข. เงื่อนไขการจ้างตำแหน่งอาจารย์ผู้ช่วย

1. ต้องสมัครเรียนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก หรือปริญญาโท-เอก ในมหาวิทยาลัยชั้นนำ 30 อันดับแรกของโลก หรือใน 30 อันดับแรกของสาขาวิชา Nursing ตามการจัดอันดับของ QS World University Ranking และ Time Higher Education World University Ranking โดยสมัครและได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี นับตั้งแต่วันบรรจุ เพื่อสมัครเข้ารับทุนการศึกษาฯ ในโครงการอาจารย์ช้างเผือก
2. เมื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทแล้ว ยังไม่สามารถสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอกได้ให้กลับมาปฏิบัติงานที่ส่วนงานต้นสังกัด โดยจะต้องได้รับการตอบรับการศึกษาระดับปริญญาเอกภายใน 2 ปี หากไม่สามารถสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอกได้จะสิ้นสุดสัญญาจ้าง
3. ต้องสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ระบุในหลักสูตรการศึกษา
4. กรณีที่ผู้รับทุนไม่สำเร็จการศึกษาตามเงื่อนไขไม่ว่าจะเป็นยุติการศึกษา การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา หรือกรณีอื่นใดที่ไม่สามารถศึกษาต่อและได้รับคุณวุฒิหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพได้ จะต้องชดใช้ทุนการศึกษาตามเงื่อนไขสัญญาทุนอุดหนุนเพื่อการศึกษา และสัญญาลาศึกษาที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดไว้
5. เมื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจะต้องกลับมารับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ค. หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการช่วยปฏิบัติงานสอนในห้องปฏิบัติการ และช่วยปฏิบัติงานสอนภาคทฤษฎีระดับปริญญาตรีในกระบวนวิชาที่เปิดสอนตามตารางสอนของมหาวิทยาลัย หรือในวิชาปฏิบัติการพื้นฐาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย

ง. เอกสารหลักฐานในการสมัคร

ผู้สมัครลงนามรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาหลักฐานทุกฉบับและแนบไฟล์เข้าระบบ ดังนี้
1. สำเนาใบปริญญาบัตรหรือเอกสารรับรองคุณวุฒิ อย่างละ 1 ฉบับ
2. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) อย่างละ 1 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
5. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือแว่นตา ขนาด 3x4 ซม. จำนวน 1 ใบ
6. สำเนาเอกสารรับรองการผ่านการเกณฑ์ทหาร (ชาย) จำนวน 1 ฉบับ
7. ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐฉบับจริง (ออกไว้ไม่เกิน 1 เดือน) จำนวน 1 ฉบับ
8. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้น 1 จำนวน 1 ฉบับ
9. สำเนาบัตรประจำตัวสมาชิกสภาการพยาบาล จำนวน 1 ฉบับ
10. สำเนาหลักฐานอื่น (ถ้ามี) เช่น ใบสำคัญการสมรส เปลี่ยนชื่อ-สกุล อย่างละ 1 ฉบับ
11. ใบรับรองมีประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพ แฟ้มสะสมงาน อย่างละ 1 ฉบับ
ประกาศนียบัตร การฝึกอบรม (ถ้ามี)
12. หลักฐานผลคะแนนความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ฉบับ

โดยขอให้ผู้สมัครแนบหลักฐานผลคะแนนในระบบสมัครงานออนไลน์ และขอให้ศูนย์สอบฯ จัดส่งใบรายงานผลการสอบมายังคณะฯ โดยตรงที่ e-mail : hr.nursecmu@gmail.com หรือจัดส่งผ่านทางไปรษณีย์ โดยระบุหน้าซองถึงคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (หน่วยบริหารงานบุคคล) เลขที่ 110/406 ถ.อินทวโรรส ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

จ. วันเวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้กรอกใบสมัครผ่านระบบสมัครงานอิเล็กทรอนิกส์
(CMU HR e-Recruitment) ที่เว็บไซต์ https://hr.oop.cmu.ac.th/recruitment ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566
ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 (ระบบจะปิดรับสมัคร เวลา 16.30 น.) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 053-949071 หรือ 053-949070 ในวันและเวลาราชการ

ฉ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

คณะพยาบาลศาสตร์จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567
ผ่านทางเว็บไซต์  https://hr.oop.cmu.ac.th/recruitment

ช. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก

การสอบสัมภาษณ์ และการทดสอบบุคลิกภาพทางด้านจิตวิทยา โดยจะแจ้งกำหนดการและสถานที่ให้ทราบในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

แกลลอรี่