โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส ครั้งที่ 4

27 พฤศจิกายน 2562

คณะมนุษยศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส ครั้งที่ 4 ที่จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร. หม่อมหลวงตุ้ย ชุมสาย อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส จึงได้เชิญอาจารย์ผู้สอนภาษาฝรั่งเศสและนักเรียนในสังกัดจากจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง แพร่ และพะเยา ประมาณ 250 คน เข้าร่วมโครงการซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรมย่อย คือ

1. การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส ระหว่างอาจารย์ในระดับมัธยมศึกษาและระดับมหาวิทยาลัย โดยมุ่งแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอน ปัญหา และร่วมกันหาแนวทางพัฒนาจัดการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสในทุกระดับให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้จะได้มีการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต (ภาษาฝรั่งเศส) และเกณฑ์การรับเข้าสำหรับระบบ T-CAS ในปีการศึกษา 2563 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นี้จะเป็นการสร้างเครือข่ายครูผู้สอนภาษาฝรั่งเศสในเขตภาคเหนือตอนบนไปในเวลาเดียวกัน

2.กิจกรรมสร้างเสริมความรู้ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส กรณีศึกษา : ข้อสอบที่ใช้

คัดเลือกเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ชานนท์ ทองชัยประสิทธิ์ วิทยากรพิเศษผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์และแนะแนวข้อสอบภาษาฝรั่งเศส( ผู้เป็นศิษย์เก่าสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส รหัส 42) เพื่อเพิ่มศักยภาพการคิดวิเคราะห์ข้อสอบวิชาภาษาฝรั่งเศสในการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนภาษาฝรั่งเศสให้แก่นักเรียน

โครงการดังกล่าวนอกจากจะมีวัตถุประสงค์ทางด้านวิชาการแล้ว ยังจะเปิดโอกาสให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาและนักศึกษารุ่นพี่ชั้นปีที่ 1-4 ได้ทำความรู้จักกัน อันจะนำไปสู่การแลกเปลี่ยนความคิด ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ ความสนใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ประโยชน์จากโซเชียลมีเดียและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายอย่างกว้างขวางในอนาคต 
แกลลอรี่