ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน ทุน MEXT Scholarship PBL-AI Program

8 ธันวาคม 2565

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

ประชาสัมพันธ์ทุน MEXT Scholarship PBL-AI Program หมดเขตการรับสมัครจนถึงวันที่ ภายในวันที่ ภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2565 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดที่ https://o365cmu.sharepoint.com/:f:/s/FoodInnovation928/Est8Aw-numxMqHJesVN1v5EBGPs73-6Njl5z4RLyS_HhDw?e=ieSh5h