คณะผู้บริหารและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ "The 13th Hong Kong International Nursing Forum"

8 มีนาคม 2567

คณะพยาบาลศาสตร์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข รองคณบดีด้านวิจัย นวัตกรรม และบูรณาการพันธกิจสากล รองศาสตราจารย์ ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์ รองคณบดีด้านบริหารทรัพยากรบุคคลและการจัดการความรู้ รองศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ รองคณบดีด้านพัฒนาการศึกษาปริญญาตรี และ อาจารย์ ดร. นงลักษณ์ เฉลิมสุข รองคณบดีด้านขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ "The 13th Hong Kong International Nursing Forum" ในหัวข้อ "Nurses' Impact on Planetary Health" โดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็น Co-organizer ในการจัดครั้งนี้
.
การประชุมดังกล่าวมีผลงานนักศึกษาของคณะฯ จำนวน 2 เรื่องที่ได้รับการตอบรับให้นำเสนอในรูปแบบ E-Poster ได้แก่ นางสาวสุดารักษ์ ประสาร นักศึกษาระดับปริญญาเอก (หลักสูตรปกติ) และ นางปณตพร อิสสวณิชย์ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย ณ Cheung Kung Hai Conference Centre, Medical Campus, The University of Hong Kong, Hong Kong เมื่อวันอังคารที่ 5 มีนาคม 2567

แกลลอรี่