COTTO ร่วมกับ Dsign Something จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการประกวดแบบในแนวคิด ‘SELFTAINABLE’ : SELF (ตัวตน) + SUSTAINABILITY (ความยั่งยืน)

25 กรกฎาคม 2566

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

COTTO ร่วมกับ Dsign Something จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดแบบในแนวคิด ‘SELFTAINABLE’ : SELF (ตัวตน) + SUSTAINABILITY (ความยั่งยืน) ให้กับนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ และสร้างความเข้าใจโจทย์ของการประกวดมากยิ่งขึ้น เมื่อวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องบรรยาย 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่