นักศึกษาภาควิชาการเงิน AccBa คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศ (ประเภททีม) รางวัล “PTT Star Team” จากเวที YFS 2019

14 สิงหาคม 2562

คณะบริหารธุรกิจ

นักศึกษาภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางสาวกันยารัตน์ กำแพงแก้ว ร่วมกับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายรัฐพัชร มยุระฉายากุล นักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายธนิสร ศิลามณีรัตน์ นักศึกษาคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายธีระวัช แดงชาติ นักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางสาวอรณิชา ชลศรานนท์ และนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายอลงกรณ์ คล่องแคล่ว คว้ารางวัลชนะเลิศ (อันดับ 1) ประเภททีม รางวัล “PTT Star Team” จากการแข่งขัน Young Financial Star Competition 2019 (YFS) เวทีเฟ้นหาสุดยอดคนรุ่นใหม่ บนเส้นทางการเงิน โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และหน่วยงานต่างๆ ในตลาดทุน มีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนระดับอุดมศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการวางแผนการเงินและการลงทุน เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและเตรียมพร้อมสู่ความเป็นมืออาชีพบนถนนสายการเงิน โดยดำเนินการจัดแข่งขันต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 17 ประกาศผลรอบสุดท้ายวันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562 ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 
แกลลอรี่