เวทีประชุมเขตพื้นที่วัฒนธรรมพิเศษลุ่มน้ำแม่ขานตอนบนครั้งที่ 2

14 ตุลาคม 2563

คณะสังคมศาสตร์

ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

จัดเวทีประชุม : เขตพื้นที่วัฒนธรรมพิเศษลุ่มน้ำแม่ขานตอนบนครั้งที่ 2

ณ ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การประชุมนี้เพื่อเตรียมความพร้อมชุมชนที่จะประกาศเป็นพื้นที่เขตวัฒนธรรมพิเศษ ตามมติครม. 3 สิงหาคม 2553
#ร่วมประชุมโดย
ผู้แทนชุมชนบ้านป่าคานอก
ผู้แทนชุมชนบ้านแม่โต๋
ผู้แทนชุมชนบ้านแม่ลานคำ
ผู้แทนชุมชนบ้านแม่ยางห้า
ผู้แทนชุมชนบ้านเด่นฮ่อม
ผู้แทนชุมชนบ้านห้วยเต่า
สมาคมปกาเกอะญอเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข้อมูลโดย : https://www.facebook.com/cesdcmu.2009/
แกลลอรี่