พิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และคณาจารย์อาวุโส มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2566

28 เมษายน 2566

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แผ่นดิน อุนจะนำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และคณาจารย์ผู้อาวุโส ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีแบบล้านนาอันดีงามและคงอยู่ต่อไป ณ ลานสัก ด้านหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566
แกลลอรี่